هیات علمی ۱۳۹۸-۶-۱۶ ۲۱:۳۴:۰۸ +۰۰:۰۰

اعضای هیأت علمی

دکتر حسن جلالی
دکتر حسن جلالیمرتبه علمی : دانشیار
اطلاعات تکمیلی
دکتر حامد دیلمی عضدی
دکتر حامد دیلمی عضدیمرتبه علمی : دانشیار
اطلاعات تکمیلی
دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی
دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانیمرتبه علمی : دانشیار
اطلاعات تکمیلی
دکتر محمد گهری
دکتر محمد گهریمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر مهدی صفری
دکتر مهدی صفریمرتبه علمی : دانشیار
اطلاعات تکمیلی
دکتر ابوالفضل محمد ابراهیم
دکتر ابوالفضل محمد ابراهیممرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر ابوالفضل حاجی زاده
دکتر ابوالفضل حاجی زادهمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر سید حسین الهی
دکتر سید حسین الهیمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر مجید رجایی
دکتر مجید رجاییمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر ثاراله عباسی
دکتر ثاراله عباسیمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر جلال جودکی
دکتر جلال جودکیمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر نیما همتا
دکتر نیما همتامرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر سمیه داوودآبادیمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر فرزاد رفیعیان
دکتر فرزاد رفیعیانمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر امیرحسین ربیعی
دکتر امیرحسین ربیعیمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر مظاهر سلامت طلب
دکتر مظاهر سلامت طلبمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر وحید طهماسبی
دکتر وحید طهماسبیمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی
دکتر حمید قاسمی میقانی
دکتر حمید قاسمی میقانیمرتبه علمی : استاديار
اطلاعات تکمیلی

کارشناسان گروه

مهندس رضا مقدسی
مهندس رضا مقدسیکارشناس گروه
اطلاعات تکمیلی
مهندس محمد مشهد گرمه
مهندس محمد مشهد گرمهکارشناس گروه
اطلاعات تکمیلی
مهندس یزدانپناه زند
مهندس یزدانپناه زندکارشناس کارگاه و آزمایشگاه
اطلاعات تکمیلی
مهندس مهران سلطانی
مهندس مهران سلطانیکارشناس کارگاه و آزمایشگاه
اطلاعات تکمیلی